Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: jiang-bin@alic.com

Tel: 86-551-62299405

Fax: 86-551-62840202

Mobile: 86-13335513166

Zip Code: 230088